2024-07-25

I Ljusdal har häktats 40-åriga änkan Sara Lund för mord å sin svärmoder, begånget för 7 år sedan med arsenik i mjölk, för mord å sin man, begånget i fjol på så sätt, att hon vid flera tillfällen blandat sönderkrossats glas i hans mat, varav han efter några veckor avled, samt för mordförsök mot sin älskares hustru. Utom för dessa avskyvärda brott är den häktade misstänkt för stöld och mordbrand.

För fjorton år sedan gifte hon sig med Anders Lund. Denne och hans båda syskon hade med sin moder, Gertrud Andersson, överenskommit, att denne skulle bo hos barnen, nämligen så, att hon hos en var av dem tillbragte en tredjedel av varje år.

Gertrud Andersson tycktes emellertid ha haft ett despotiskt och häftigt lynne, och Sara Lund fann det svårt att stå under sin svärmors kommando.

En dag — för omkring sju år sedan — hade Gertrud av någon anledning blivit förtretad på sin sonhustru och därvid fattats av en så våldsam sinnesrörelse, att hon efter ett häftigt vredesutbrott svimmat och måst lägga sig till sängs.

Då uppstod hos Sara, berättar hon själv, tanken att röja svärmodern ur vägen. Ett par år förut hade hon av en gårdfarihandlande inköpt något arsenik, som hon blandat i brännvin och begagnat till fluggift.

Då nu Gertrud begärde varm mjölk, hällde Sara några droppar av arsenikblandningen i mjölken, som hon bjöd sin svärmor. Ett par dagar därefter var Gertrud död.

Sara Eriksdotter – Lund

Anders Lund fattade aldrig någon misstanke i anledning av moderns död, och förhållandet inom äktenskapet synes ha varit gott, ända till dess Sara under sommaren sistlidne år knöt förbindelse med en i grannskapet boende gift soldat.

Allt ifrån förbindelsens början levde hon i ständig fruktan, att hennes man skulle upptäcka densamma, i synnerhet sedan han fällt ett yttrande, som angav, att misstanken vaknat hos honom, och slutligen beslöt hon att röja honom ur vägen.

Tanken därpå väcktes, enligt hennes egen uppgift, då hon en dag under hösten i en säck mjöl, som anskaffats för hushållets räkning påträffade en mängd glasskärvor. Anders Lund hade sedan längre tid tillbaka lidit av en magåkomma, och det föreföll därför sannolikt, att några skärvor glas, blandade i maten skulle kunna medföra hans död.

Kort därefter bragte Sara sin tanke till handling. Hon tog en butelj, som hon hittat på vedbacken, stötte den till pulver och blandade pulvret i gröten åt sin man — och för den händelse detta ej skulle vara nog, gjorde hon på samma sätt påföljande dag.

Vid sistnämnda tillfälle märkte Anders Lund skärvor i gröten, och påvisade dem för en granne, som då var på besök, men till sin hustru yttrade han ingenting därom. Omedelbart därefter begav han sig ut på skogsarbete, men återkom redan efter fyra dagar och klagade då över smärtor i magen.

Sjukdomen förvärrades allt mer, och oaktad Sara, enligt vad hon själv uppger, i ånger över sitt brott gjort vad hon kunnat för hans tillfrisknande, avled Anders Lund efter fjorton dagar, den 1 december, samma datum, som hans hustru ett år senare bekänt sig skyldig till hans död. Allmänne åklagaren har redan hos landshövdingeämbetet i Gävleborgs län begärt tillstånd att uppgräva liken efter de mördade.

Det uppgives, att detta odjur till kvinna i förra veckan även beslöt att röja sin älskares hustru ur vägen. Medförande ett rep begav hon sig till dennes bostad och ditkommen kastade hon en snara om halsen på kvinnan, som dock lyckades frigöra sig, så att mordförsöket gick om intet. Den häktades mening hade varit att strypa henne och sedan hänga upp henne, så att det skulle se ut, som om hon hade begått självmord.

Den häktade har vidare förövat inbrottsstöld hos sin älskare, varvid hon stulit en sele för att hämnas på honom, emedan de blivit oense. Hon är vidare starkt misstänkt för att ha anlagt mordbrand hos sin mans broder i Bjart för ett halvt år sedan.

Ur: Dalpilen 5 december 1899

Dubbelmörderskan i Bjart.

Rättegångs-och polissaker
Såsom förut omtalats hade änkan Sara Lund från Bjart, Ljusdals socken, vid polisförhör erkänt, att hon med arsenik förgiftat sin svärmoder Gertrud Andersson samt röjt sin man sparrskrädaren Anders Lund ur livet genom att söndermala glas och därmed uppblanda den mat, av vilken han skulle livnära sig.

Vid häromdagen förrättad obduktion å Anders Lunds lik påträffades redan vid strupens öppnande en hel mängd små glasskärvor. En hel del sådana funnos jämväl i tarmarna samt till och med i lungorna. I strupen sutto skärvorna så tätt intill varandra, att dess utseende liknade ett grovt sandpapper. Härav konstaterades, att glasskärvorna varit dödsorsaken. I Gertrud Anderssons lik fanns små vita, kristallklara, ogenomskinliga föremål av ungefär en knappnålsknopps storlek, vilka antagas vara arsenik. Av den förmultnade humusmassan upptogs en hel del, som samlades i en glasburk för att insändas i och för rättskemisk undersökning.

Liken identifierades av flera från Bjart nerkallade personer. Särskilt hade Gertrud Anderssons lik ett säkert igenkänningstecken å sin vänstra arm. Den hade nämligen vid svepandet varit stelfrusen, och då vänstra armen skulle böjas, hade benpipan bräckts ungefär mitt emellan armbågen och axeln.

Rannsakningen med den häktade lär enligt H. P. vara utsatt till den 21 dennes.

Ur: Dalpilen 22 december 1899

_____________________________________________________________________________

Rättegångs- och polissaker
Dubbelmörderskan i Bjart, Sara Lund, rannsakades vid extra ting i torsdags i Ljusdal.

Hon erkände öppet och oförbehållsamt, att hon i februari 1888 medels arsenik avdagatagit sin svärmoder och i november 1898 sin make Anders Lund genom att lägga sönderstött glas i hans mat.

Fyra vittnen bekräftade riktigheten av hennes bekännelse.
I avvaktan på medicinalstyrelsens uttalande uppsköts målet till dag, som framdeles bestämmes.

Ur: Dalpilen 2 januari 1900

_____________________________________________________________________________

Fastställd dödsdom.
Sedan Ljusdals tingslags häradsrätt den 8 februari detta år dömt änkan Sara Lund från Gunnarsbo att för mord mista livet, har Svea hovrätt vars prövning målet blivit underställt, genom utslag den 3 i denna månad fastställt häradsrättens dom. Utslaget skall emellertid underställas K. M:ts prövning.

Ur: Dalpilen 10 april 1900

_____________________________________________________________________________

Dubbelmörderskan får inte nåd.

Högsta domstolen har avslagit en nådeansökan av livstidsfången Sara Lund, som i december 1899 av Ljusdals tingslags häradsrätt för mord dels å sin svärmor och dels å sin man dömdes att mista livet och som sedermera benådades till livstids straffarbete.

Fängelsedirektören har uttalat, att hon bär sitt straff med stilla undergivenhet och djup ånger, att hon uppför sig väl, är pålitlig och visar flit i sitt arbete.

Straffet omvandlades till ett 25-årigt fängelsestraff.

Ur: Dalpilen 20 juni 1900

570 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us