2024-05-27

Skattehemman i Tofteryds socken och Östbo härad af Jönköpings län, märkvärdigt för de på dess egor befintliga fornlemningarna. Dessa bestå dels af resta stenar, af hvilka, åtminstone en tydligen blifvit rest af menniskohänder, dels af en s. k. jättesten.

Enligt folksägnen kastad af en jätte ända ifrån Svenarum för att nedslå Tofteryds kyrka, men hufvudsakligast af en djupt inne i hemmanets skog, på en slät och stenfri mark, belägen så kallad »jättestuga» eller af menniskohänder byggd grotta.

Denna består för närvarande af blott ett rum, men berättas hafva bestått af två, ett större och ett mindre, hvilket sistnämda igenrasat. Det bibehållna rummets sido-väggar, som hvardera bestå af en enda sten, äro 5 alnar långa och 2 höga. Takhällarne äro två, en mindre vid ingången och en större, inuti släta, likasom väggarne, men kantiga utanpå.

Vid grottans södra vägg ligger i det inre, midt emot ingången, en kubisk sten, förmodligen ett altare. Utanför ingången, som nu ligger en aln djupt ner i jorden, hafva stenar varit resta, troligen som en förgård till grottan.

Allvin anser grottan för en så kallad tempelgrotta, och allmogen ser ännu spöken kringsväfva grottan till och med på ljusa dagen. Omkring 1,000 alnar längre mot öster i samma skog finnes uti ett bergras en brunn bredvid en slät bergvägg, 6 alnar djup och på två sidor murad med jemn, vacker sten och sannolikt på detta sätt omvärnad för att derur hemta reningsvatteu vid offren.

517 visningar

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us