Maglesten

På herrgården Ljungby egor ligger en stor sten, kallad Maglesten, under hvilken trollen fordom hade sitt tillhåll och der de plägade med dans och lekar fira sin jul.

En julnatt satt fru Cissela Ulfstand på sin gård och hörde huru trollen larmades och väsnades under stenen. Nyfiken att få närmare underrättelse om det hemlighetsfulla bergfolket, lofvade hon sin bästa häst åt den, som i julottan ville rida till Maglesten och taga reda på förhållandet.

En af hennes svenner, en ung rask karl, gick in på förslaget och begaf sig å stad. Framkommen till stenen, såg han huru denna var upplyft på stolpar af guld och huru trollen der under höllo sig glada.

En ung trollqvinna kom ut emot honom med ett dryckeshorn och en pipa, tillsägande honom att först dricka bergakungens skål och sedan blåsa tre gånger i pipan. Drängen mottog båda, men blef i samma ögonblick tillhviskad ett helsosamt råd af en okänd qvinna, hvarpå han utslog drycken öfver axeln och satte af i sporrsträck öfver åkrar och ängar hem till gården. Trollen förföljde honom under vildt sorl; men han hann före dem in i borgen och lemnade, sedan vindbryggan blifvit uppdragen, sakerna i sin motmoders händer.

Utanför borggrafven stodo nu trollen, lofvande fru Cissela lycka och stora rikedomar om hon ville återlemna hornet och pipan, men i annat fall skulle olvcka och förderf träffa både henne sjelf och hennes slägt. I synnerhet skulle den svåraste olycka drabba den, som vågade flytta klenoderna från Ljungby. Karlen, som tagit dem, dog på tredje dagen efter besöket vid Maglesten och hästen störtade dagern efter.

Under kriget 1645 begärde fältmarskalken Gustaf Horn, som hade sitt högqvarter i Fjelkinge, att få se hornet och pipan samt skickade bud för att afhemta dem. Så ogerna Axel Gyllenstierna, som då egde Ljungby, ville efterkomma hans begäran, vågade han icke neka, utan utlemnade de två trollsakerna, dock med enträgen bön att få dem tillbaka så fort som möjligt. Horn kände ej heller någon lust att ha dem i sitt förvar, ty så länge han behöll dem stördes han livar natt af buller och oväsen, hvilket upphörde när han under eskort af ett kompani ryttare skickat dem tillbaka till Ljungby.

Tio år senare tilldrog sig en ännu underbarare händelse. Kyrkoherden i Ljungby Henrik Nilsson hade lånat de underbara sakerna för att visa sina svågrar, som kommit på besök till honom. Om natten väcktes prestens svärmoder, fru Anna Conradi, af ett ljussken i rummet. Sängomhängena drogos tillbaka och på hennes bädd nedsänktes en korg, hvari sutto fem små barn, som ropade:

»O, var god! du plägar vara god, och samtyck att vi må få vårt horn igen!»

På hennes fråga hvarför de begärde det, och hvad värde hornet hade för dem, svarade de:

»För vår slägts skull.»

Då hon ej vidare ville lyssna till deras böner, sade de, att de ville komma igen om half tredje natt.

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 galna konspirationsteorier om månen

Är månen ett hologram? Är det det yttre skalet på ett främmande rymdskepp? Finns det en utomjordisk bas eller kanske, fanns det en nazistisk bas på månen…

Print Friendly, PDF & Email

Ouijasbrädets regler

Att följa Ouijasbrädets regler kommer att hjälpa till att hålla dig säker från trickster andar och andra demoniska andar som kan komma igenom när du kommunicerar med…

Print Friendly, PDF & Email

Crystal Photographic Experiment

Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera…

Print Friendly, PDF & Email

Få reda på vilken din skyddsängel är

Änglar och ärkeänglar är närvarande i varje religion – de är inte begränsade av religionsgränserna och överskrider skillnaderna mellan dem. Änglar anses vara könslösa, och namnen som…

Print Friendly, PDF & Email

Är Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka? Titta på radarbilden här intill. Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan – som…

Print Friendly, PDF & Email

Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us