2024-05-27

I en av de många småsocknarna några mil norr om Uppsala, tilldrog sig för åtskilliga år sedan något egendomligt..i en gammal stuga där en gammal gubbe och gumma bodde ensamma hade intet övernaturligt inträffat förrän de båda gamla som tyckte att ensamheten bliv litet trist i längden kommo på iden att taga dit en flicka i 10-årsåldern. Det är synd att säga att de båda gamla voro snälla mot flickan utan hon blev behandlad ganska hjärtlöst.

Flickan såväl som de båda gamla lågo i köket och nu skedde det märkliga, att några få nätter sedan flickan hade flyttat till de båda gamla hördes knackningar från den plats där flickan hade sin säng.

De gamla blevo förargade och sade till flickan att upphöra med dessa knackningar. Hon bedyrade att det ej var hon som åstadkom ljudet. Detta fortsatte natt efter natt och den stackars flickan fick stryk och misshandlades för vad de trodde sin tredska. Hon bedyrade alltjämt att det ej var hon som knackade, men blev tyvärr ej trodd.

Det gick så långt att hon av en av de mera bemärkta personer i socknen dit hon förts för att erkänna, eller tvingas att erkänna, av denne vid håret släpades upp för en trappa så att en del av håret slets av. På expeditionsrummet misshandlades flickan ytterligare, men hon vidhöll dock att hon var oskyldig till de mystiska knackningarna.

Kort därpå avled den stackars flickan, troligen på grund av misshandeln. Efter det hon begravts fortsatte åter knackningarna så att de båda gamla ej fingo sova. Nu då det var för sent insågo de att den arma flickan varit oskyldig.

Då detta hände levde den kände docent Alrutz i Uppsala, till vilkens kännedom de mystiska knackningarna kom. Han for upp till platsen för händelserna och tillbringade några nätter i stugan. Innan han reste från platsen bad han de gamla att riva bort spismuren och gräva under denna. Detta skedde och under ett tunt lager jord funnos två skelett, ganska väl bibehållna.

Sedan dessa avlägsnats förmärktes aldrig några mer knackningar i stugan. Det var några gamla som kommo ihåg att en gång försvunno två gårdfarihandlande på ett mystiskt sätt, det är möjligt att det var skeletten efter dessa som lågo gömda under spismuren.

Hj.E-n.

391 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us