Åtskilliga i denna Landsort under medeltiden ryktbara Konungsgårdar och slott hafva sedermera undergått den förvandling, att de förra numera äro Boställen och Bondehemman. De senare så förstörda, att endast ruiner derefter med svårighet kunna utpekas… Bland dem, som numera nästan råkat i glömska, är Gum.

Read More

Contact Us