Anna i holtas rättegång

Samma dag inställde sig för rätten Söfren Muremester som arbetar här på Cronones Fästning, vilken hade låtit uppstämma en kvinna Anna i Holta, boende här i staden, och gav klagan över henne, huruledes hon i desse dagar är om en afton där Söfren låg uti sin säng, inkommen i hans hus, gick fram till sängen och stack sin hand i hans barm och strök neråt över hans bara liv och på hans hemliga lem, och skämtade något med honom.

Bland annat sade hon, att hon skulle taga snoppen ifrån honom. Och i detsamma gick hon ut av Söfrens stuga, och mötte så hans kvinna i dörren. Då sade Anna till henne: ”Nu war iagh inne och togh snoppen ifrån mannen din.” – ”Dee skall du få Skam före”. sade Söfrens kvinna.

Vilket han nu för rätten bekände och övertygade Anna i Holta, så vara skett. Litet efter som Anna var utgången, begynte det riva Söfren uti buken, som hade den varit full med kattungar och strax miste han sin mandom. När han det förnam, stod han strax upp av sängen och gick upp till Annas hus och bankade på dörren. Då sporde Anna, som innanför var, vem där banker på hennes dörr. Söfren svarade: ”Det är Jagh, Sören Muremester”.

Då luckte hon upp för honom, och han sade till henne: ”Så frampt du icke skaffar migh i.gien det som du i jånses togh ifrån migh, då skall du hafwa en Fanens färd, och iagh skall så låta festa dig i märgen, så du skall få en Eld till Löhn”. Då svarade hon: ”Min Sören, iagh tenker I ähr underligh. Hui liuger I migh såledis på? Jagh har intet taget noget ifrån eder eij heller kan iagh tage noget ifrån edher. Gåe hem och lägger edher”. Därpå gick han hem.

Ladda ner och läs hela artiklen här PDF 404 kb

36 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar