Conrad Falkenbergs porträtt

Det ofvanomtalta porträttet af friherre Conrad Falkenberg, som är. måladt i olja, framställer Börstorps grundläggare i kroppsstorlek och hel figur samt iklädd en mörk riddar-drägt, men hvilken, på sätt förut nämdt är, icke är fullt ordnad. Denna målning, omgifven af en förgylld ram, är 8 fot hög och 4 fot bred.

En gammal sägen är, att så länge den förblifver liggande, skall intet spökeri afhöras på Börstorp, men att deremot friherre Falkenberg både har spökat och skall spöka då hans bild kommer i stående ställning, d. v. s. så snart täflan hänges upp på väggen.

Hvad som häraf är sannt eller icke lemna vi derhän-, nog af, ingen bland tjenstfolket på Börstorp tordes någonsin, sedan det blifvit mörkt, gå in i det rum der taflan hängde, hvilket dock var långt tillbaka i tiden,, ty under många år låg friherre Falkenberg, om också icke »i tornets djup», dock i alla fall »fördold för verldens öga» i en vrå på vinden. Men då den nuvarande egaren till Börstorp ditflyttade, lät han restaurera Conrad Falkenbergs porträtt, hvarefter det upphängdes å väggen i en salong, der ett fortepiano med tillhörande spelstol hade sin plats.

När baron Leuhusen sedan år 1850 skulle börja ombyggandet af Börstorps hufvudbyggning, lät han föra alla derinom befintliga saker till en flygelbyggnad, i hvilken han och hans familj skulle bo så länge reparationen pågick. Aftonen före dennas påbörjande voro alla rum tomma, med undantag af sängkammaren och den nyssnämda salongen, der fortepianot, spelstolen och Conrad Falkenbergs porträtt ännu funnos qvar.

Ingen af tjeristepersonalen vågade denna natt ligga uppe i slottet, af fruktan för Kurre Falkenbergs vrede Öfver omändrandet af och stökandet i hans gamla byggning. Endast värdfolket sjelfva bodde ännu qvar öfver natten. Men vid midnattstid väcktes Börstorps nuvarande egare af ett starkt buller: täflan med rikskammarrådets bild hade fallit ned och stannat upprätt emot väggen, efter att först hafva klufvit den, af en ek-planka förfärdigade, ganska bastanta spelstolen midt itu. Detta porträttets nedramlande är så mycket oförklarligare, som det hängde i ett starkt rep och på en grof, orubblig spik – alldeles så som det hängt der både fore och alltjemt efter den nu omnämda tilldragelsen.

40 visningar

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar