Conrad Falkenbergs porträtt

Det ofvanomtalta porträttet af friherre Conrad Falkenberg, som är. måladt i olja, framställer Börstorps grundläggare i kroppsstorlek och hel figur samt iklädd en mörk riddar-drägt, men hvilken, på sätt förut nämdt är, icke är fullt ordnad. Denna målning, omgifven af en förgylld ram, är 8 fot hög och 4 fot bred.

En gammal sägen är, att så länge den förblifver liggande, skall intet spökeri afhöras på Börstorp, men att deremot friherre Falkenberg både har spökat och skall spöka då hans bild kommer i stående ställning, d. v. s. så snart täflan hänges upp på väggen.

Hvad som häraf är sannt eller icke lemna vi derhän-, nog af, ingen bland tjenstfolket på Börstorp tordes någonsin, sedan det blifvit mörkt, gå in i det rum der taflan hängde, hvilket dock var långt tillbaka i tiden,, ty under många år låg friherre Falkenberg, om också icke »i tornets djup», dock i alla fall »fördold för verldens öga» i en vrå på vinden. Men då den nuvarande egaren till Börstorp ditflyttade, lät han restaurera Conrad Falkenbergs porträtt, hvarefter det upphängdes å väggen i en salong, der ett fortepiano med tillhörande spelstol hade sin plats.

När baron Leuhusen sedan år 1850 skulle börja ombyggandet af Börstorps hufvudbyggning, lät han föra alla derinom befintliga saker till en flygelbyggnad, i hvilken han och hans familj skulle bo så länge reparationen pågick. Aftonen före dennas påbörjande voro alla rum tomma, med undantag af sängkammaren och den nyssnämda salongen, der fortepianot, spelstolen och Conrad Falkenbergs porträtt ännu funnos qvar.

Ingen af tjeristepersonalen vågade denna natt ligga uppe i slottet, af fruktan för Kurre Falkenbergs vrede Öfver omändrandet af och stökandet i hans gamla byggning. Endast värdfolket sjelfva bodde ännu qvar öfver natten. Men vid midnattstid väcktes Börstorps nuvarande egare af ett starkt buller: täflan med rikskammarrådets bild hade fallit ned och stannat upprätt emot väggen, efter att först hafva klufvit den, af en ek-planka förfärdigade, ganska bastanta spelstolen midt itu. Detta porträttets nedramlande är så mycket oförklarligare, som det hängde i ett starkt rep och på en grof, orubblig spik – alldeles så som det hängt der både fore och alltjemt efter den nu omnämda tilldragelsen.

162 visningar

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Prästbarnen

Det var en gång två prästbarn, som dogo. Prästfruns brudgåvor: En silverdosa och en blommig näsduk fingo dessa barn leka med, medan de levde. När de avlidit,…

Print Friendly, PDF & Email

Förgjort foster vid Falla

På Falla egor bodde för omkring 30 år sedan en qvinna, Stina Ekström, som var misstänkt att hafva förgjordt sitt barn. Så hände det sig att kreaturen,…

Print Friendly, PDF & Email

Spökhuset på Brånarna

När hennes far Petrus Haag hade avlidit 1932 måste familjen flytta från skogvaktarbostället Hagaborg i Norra Skoga eftersom en ny skogvaktare skulle träda i tjänst. Valborg Haag…

Print Friendly, PDF & Email

Spöket i prästgården

Höstmörkret sänker sig. I en gammal prästgård hörs steg och en kvinnogestalt uppenbarar sig. Men inte i Umeå. För att få tag i prästgårdsspökerier måste vi förflytta…

Print Friendly, PDF & Email

Spökena på socker slottet

Det sägs ofta att det finns spöken på gamla herrgårdar. På Alberga gård finns det hela två av dem: Vita frun och Svarta frun. Det viskas att…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us